Przejdź do treści

Agroturystyka Spękane Skały

Apartament Spękane Skały

Regulamin

Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu wynajmu apartamentu „Spękane Skały” oraz zasad jego użytkowania. Prosimy o zapoznanie się z jej zapisami oraz zamieszczonym poniżej Regulaminem wynajmu apartamentu

Definicje:
Wynajmujący – właściciel apartamentu w agroturystyce Spękane skały
Najemca – osoba dokonująca najmu apartamentu w agroturystyce Spękane Skały

§1
REZERWACJA I PŁATNOŚCI

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji apartamentu „Spękane Skały”. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Wynajem dotyczy każdorazowo całego apartamentu „Spękane Skały” dla maksymalnie 7 osób.
3. Rezerwacji wstępnej można dokonać telefonicznie lub za pośrednictwem e-mailu. Przy rezerwacji wstępnej należy określić termin pobytu oraz liczbę osób. Rezerwacja wstępna następuje po potwierdzeniu dostępności apartamentu „Spękane Skały” oraz jednoznacznej deklaracji chęci najmu.
Rezerwacja wstępna obowiązuje 48 godzin.
4. Rezerwacja gwarantowana następuje po wniesieniu zadatku za pobyt. Od chwili dokonania rezerwacji wstępnej, czas na wniesienie zadatku wynosi 48 godzin. Zadatek wynosi 30% całkowitej kwoty pobytu. Rezerwację uznaje się za potwierdzoną po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym.
5. Po zaksięgowaniu przelewu zadatku, do osoby rezerwującej wysyłany jest e-mail z potwierdzeniem rezerwacji.
6. Wniesienie zadatku realizowane jest na rachunek bankowy:
Marta Kwiatkowska o numerze: 26114020040000310280621331
W tytule przelewu należy umieścić: imię i nazwisko Najemcy, datę pobytu od.. do…
7. W przypadku całkowitej rezygnacji Najemcy z pobytu z przyczyn niezależnych od Wynajmującego, zadatek nie podlega zwrotowi.
8. Pozostałą część kwoty za pobyt należy uregulować w dniu przyjazdu.

§2
POBYT I ZAKWATEROWANIE

1. Doba zaczyna się o godz. 16:00 (przyjazd), a kończy o godz. 10:00 (wyjazd).
2. Najemca zobowiązany jest do poinformowania Wynajmującego o planowanej godzinie dotarcia do apartamentu „Spękane Skały”, najpóźniej na 1 godzinę przed przyjazdem.
3. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę, Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia telefonicznie Najemcy.
4. Ewentualny wcześniejszy przyjazd (przed godziną 16:00) musi zostać uzgodniony z Wynajmującym minimum 1 dzień wcześniej.
5. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Najemcę, kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.
6. W przypadku nieprzybycia Najemcy w wyznaczonym terminie, rezerwacja gwarantowana wniesionym zadatkiem ulega automatycznemu anulowaniu o godzinie 10:00 dnia następnego, wniesiony zadatek nie podlega zwrotowi.
7. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu wyłącznie w przypadku braku wcześniejszych rezerwacji apartamentu „Spękane Skały” przez innych gości.
8. Najemca nie może użyczać albo oddawać apartamentu „Spękane Skały” w podnajem innym osobom.
9. Większa liczba osób niż zgłoszona w czasie rezerwacji może przebywać w apartamencie „Spękane Skały” i na terenie wyłącznie za zgodą Wynajmującego.
10. W przypadku przekroczenia deklarowanej liczby osób korzystających z apartamentu „Spękane Skały” (bez zgody i wiedzy Wynajmującego), zastrzega się prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.
11. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych apartamentu „Spękane Skały” zaistniałych podczas pobytu, czy to z winy umyślnej lub nieumyślnej.
12. Najemca ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność za przebywające z nią osoby (w tym dzieci).
13. Korzystający z obiektu zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
14. W apartamencie „Spękane Skały” obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
15. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w apartamencie „Spękane Skały” nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub urządzeń zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do apartamentu „Spękane Skały” łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
16. W przypadku wystąpienia usterek technicznych Najemca proszony jest o jak najszybsze zgłaszanie ich Wynajmującemu, co umożliwi odpowiednią reakcję oraz działanie.
21. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem prądu, wody czy Internetu.
22. Najemca zobowiązany jest używać apartamencie „Spękane Skały” zgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem. Uprasza się o nie używanie w apartamencie butów narciarski.
23. Każdorazowo opuszczając apartament „Spękane Skały”, Najemca powinien sprawdzić zamkniecie drzwi i okien. Za rzeczy pozostawione w apartamencie Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności.
24. Parkowanie samochodów jest możliwe tylko w wyznaczonym do tego celu miejscu. Parking jest parkingiem niestrzeżonym. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za kradzież lub zniszczenie pojazdów mechanicznych lub innych należących do Najemcy.
25. W przypadku, gdy Najemca w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi oraz w przypadku uzasadnionej interwencji wezwania policji, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Najemcy pobytu w apartamencie „Spękane Skały” i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
26. Najemca zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu apartamentu „Spękane Skały” w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem, opróżnienie lodówki z żywności i pozostawienie jej w nienagannym stanie, pozostawienie otoczenia domku w zastanym stanie.
27. W przypadku zgubienia kluczy do apartamentu „Spękane Skały” Najemca zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł.
28. Akceptujemy pobyt zwierząt pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu podczas rezerwacji. Wszelkie szkody spowodowane przez zwierzęta ponosi Wynajmujący. Właściciele psów proszeni są o sprzątanie odchodów z posesji.

§3
UBEZPIECZENIE

Cena usług świadczonych przez Wynajmującego apartamentu „Spękane Skały” nie obejmuje ubezpieczenia. Z usług korzystają Najemcy na własne ryzyko. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), również za kradzież bagaży w czasie całego pobytu, Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności.

§3
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dokonując rezerwacji Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Najemcy przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

Skontaktuj się z nami